Siedlce

aquapark siedlce

Kontynuacja budowy Aquaparku w Siedlcach

Agencja Rozwoju Miasta Siedlce Sp. z o.o. informuje, że w dniu 28 sierpnia 2012 roku o godz. 10:30 nastąpiło otwarcie ofert dla zadania inwestycyjnego pod nazwą „Kontynuacja budowy aquaparku w Siedlcach”.

Zamawiający na realizację powyższego zadania przeznaczył kwotę netto 32 143 871, 43 zł (brutto 39 536 961, 86 zł). W wyniku postępowania wpłynęły dwie oferty.

– Pierwszą złożyła Firma Skanska S.A., Oddział Budownictwa Ogólnego w W-wie, 01-518 Warszawa, biuro ul. Gen. J. Zajączka 9, na kwotę netto 27 828 610, 83 zł (brutto 34 229 191, 32 zł).
– Drugą ofertę złożyła firma Unibep S.A., z siedzibą w Bielsku Podlaskim, 17-100 Bielsk Podlaski, ul. 3-go maja 19, na kwotę netto 31 962 996, 23 zł, (brutto 39 314 485, 36 zł).

W chwili obecnej Komisja Przetargowa przystąpiła do weryfikacji złożonych ofert.

źródło: ARMS

Komunikat prasowy firmy Zambet w sprawie aquaparku

Wykonawca aquaparku otrzymał dziś rano od Agencji Rozwoju Miasta Siedlce pismo, z którego wynika, że Agencja zignorowała żądanie o dostarczenie gwarancji zapłaty, której przedstawienie było bezspornie prawnym obowiązkiem Inwestora. Jednocześnie Agencja informuje, że dostarczy gwarancję do końca marca. W piśmie Agencja twierdzi, że odstąpienie od umowy przez wykonawcę jest bezzasadne, choć jednocześnie nie przedstawia prawnych argumentów, uzasadniających takie stanowisko. Agencja zakwestionowała skuteczność odstąpienia od umowy z własnej winy. Swoje stanowisko argumentowała ogólnikowo m.in., pisząc, że z jej inicjatywy odbyły się spotkania, które miały doprowadzić do kompromisu i że przesyłała pisma z zastrzeżeniami do przebiegu budowy. (więcej…)

Zambet rezygnuje z budowy aquaparku w Siedlcach!

Poniżej oficjalny komunikat firmy Zambet w sprawie rozwiązania umowy o budowie aquaparku przy ulicy Jana Pawła II w Siedlcach.

Dnia 19 marca 2012 roku Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowe Zambet odstąpiło od umowy na budowę aquaparku w Siedlcach, zawartej 6 lipca 2011 r z Agencją Rozwoju Miasta Siedlce Sp. z o.o. Odstąpienie nastąpiło w wyniku niedotrzymania warunków umowy przez Agencję. Zgodnie z przepisami kodeksu cywilnego obowiązkiem Agencji było dostarczenie do ubiegłego piątku gwarancji zapłaty, z czego się nie wywiązała.

Przyczyną odstąpienia od umowy jest niewywiązanie się Agencji z ustawowego obowiązku względem Zambet, tj. nieustanowienie gwarancji zapłaty za roboty budowlane w celu zabezpieczenia terminowej zapłaty wynagrodzenia. Termin ustanowienia gwarancji upłynął 16 marca 2012 r. Zambet czekał na gwarancję od 31 stycznia br. Ustanowienie gwarancji stanowi ustawowy obowiązek inwestora przy projektach budowlanych. Wynika z faktu, iż generalny wykonawca w procesie inwestycyjnym ponosi koszty zakupów u dostawców produktów, specjalistycznych materiałów1) i urządzeń, zanim inwestor wypłaci środki z tytułu realizowanej inwestycji. Gwarancja zapłaty jest nie tylko zabezpieczeniem wypłacalności inwestora, ale także wykonawcy w rozliczeniach handlowych z poddostawcami. Ma ona kluczowe znaczenie zwłaszcza w sytuacjach, kiedy inwestorem jest spółka celowa z ograniczoną odpowiedzialnością, powołana przez miasto, które samo nie poręcza za jej zobowiązania. Zgodnie z przepisami prawa inwestor zobowiązany był ustanowić zabezpieczenie na każdym etapie inwestycji, dostarczając gwarancję bankową, ubezpieczeniowe poręczenie banku albo akredytywę. Informacja Agencji o posiadaniu finansowania wynikającego z podpisanej i realizowanej z Nordea Bank Polska S.A. umowy emisji obligacji z 27 czerwca 2011 r., nie spełnia powyższego kryterium, a w dodatku Zambet nie jest stroną umowy emisyjnej, ani nie ma z tego tytułu żadnych uprawnień. (więcej…)

Aquapark pod znakiem zapytania?

Przeszło 35 milionów złotych Agencja Rozwoju Miasta chciała przeznaczyć na budowę Aquaparku, który ma być zlokalizowany przy ulicy Północnej (zaraz obok budowanego stadionu).

Dzisiaj (23.03) o 10:30 nastąpiło otwarcie ofert na budowę Aquaparku, zgłosiła się do niego tylko jedna firma, ABM Solid (Tarnów) z ofertą 46 632 237 zł, co daje ponad 11 milionów złotych poza budżetem. W tej sytuacji przetarg zostanie najprawdopodobniej unieważniony, tym samym termin oddania do użytku całej budowy, listopad 2012 wydaję się coraz mniej realny.

Przypominamy, że w skład kompleksu Aquaparku ma wejść:

– basen pływacki o wymiarach 25 x 20m z 8 torami, głębokość od 130 do 200cm wraz z systemem pomiaru czasu i osprzętem wymaganym do uzyskania homologacji Polskiego Związku Pływackiego uprawniającego do organizacji zawodów pływackich na różnym szczeblu oraz widownią (więcej…)

Wybrano wykonawcę projektu aquaparku

Wczoraj (13go kwietnia) Agencja Rozwoju Miasta Siedlce wybrała wykonawcę projektu aquaparku.

Wygrało konsorcjum firm:
Biuro Architektoniczno – Budowlane PRO-ARCH 2 spółka z o. o. z Czechowic-Dziedzic oraz Przedsiębiorstwo Wielobranżowe INTEM inż. Mariusz Krawczyk. z Katowic.

Projekt będzie kosztował ARM 457500zł, szacunkowy koszt realizacji budowy aquaparku to 28 659 000 zł netto, roczne koszty eksploatacji obiektu mają się zamknąć w kwocie 2 086 500 zł netto

Projekty zrealizowane przez firmę PRO-ARCH można zobaczyć na jej stronie, tutaj.

Strona 1 z 212