Siedlce

Tygodniowe przypadki Covid-19 dla miasta Siedlce i powiatu
Zambet rezygnuje z budowy aquaparku w Siedlcach!

Poniżej oficjalny komunikat firmy Zambet w sprawie rozwiązania umowy o budowie aquaparku przy ulicy Jana Pawła II w Siedlcach.

Dnia 19 marca 2012 roku Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowe Zambet odstąpiło od umowy na budowę aquaparku w Siedlcach, zawartej 6 lipca 2011 r z Agencją Rozwoju Miasta Siedlce Sp. z o.o. Odstąpienie nastąpiło w wyniku niedotrzymania warunków umowy przez Agencję. Zgodnie z przepisami kodeksu cywilnego obowiązkiem Agencji było dostarczenie do ubiegłego piątku gwarancji zapłaty, z czego się nie wywiązała.

Przyczyną odstąpienia od umowy jest niewywiązanie się Agencji z ustawowego obowiązku względem Zambet, tj. nieustanowienie gwarancji zapłaty za roboty budowlane w celu zabezpieczenia terminowej zapłaty wynagrodzenia. Termin ustanowienia gwarancji upłynął 16 marca 2012 r. Zambet czekał na gwarancję od 31 stycznia br. Ustanowienie gwarancji stanowi ustawowy obowiązek inwestora przy projektach budowlanych. Wynika z faktu, iż generalny wykonawca w procesie inwestycyjnym ponosi koszty zakupów u dostawców produktów, specjalistycznych materiałów1) i urządzeń, zanim inwestor wypłaci środki z tytułu realizowanej inwestycji. Gwarancja zapłaty jest nie tylko zabezpieczeniem wypłacalności inwestora, ale także wykonawcy w rozliczeniach handlowych z poddostawcami. Ma ona kluczowe znaczenie zwłaszcza w sytuacjach, kiedy inwestorem jest spółka celowa z ograniczoną odpowiedzialnością, powołana przez miasto, które samo nie poręcza za jej zobowiązania. Zgodnie z przepisami prawa inwestor zobowiązany był ustanowić zabezpieczenie na każdym etapie inwestycji, dostarczając gwarancję bankową, ubezpieczeniowe poręczenie banku albo akredytywę. Informacja Agencji o posiadaniu finansowania wynikającego z podpisanej i realizowanej z Nordea Bank Polska S.A. umowy emisji obligacji z 27 czerwca 2011 r., nie spełnia powyższego kryterium, a w dodatku Zambet nie jest stroną umowy emisyjnej, ani nie ma z tego tytułu żadnych uprawnień.
Jesteśmy zaskoczeni i mocno zaniepokojeni, że Inwestor nie dostarczył gwarancji zapłaty, choć jeszcze w piśmie z 8 lutego 2012 r. zapewniał nas o planowanych działaniach w celu jej uzyskania. Jak pokazuje doświadczenie, ustawowe 45 dni na ustanowienie gwarancji w zupełności wystarcza do zorganizowania wszelkich formalności. W innych inwestycjach realizowanych przez Zambet inwestorzy samorządowi nie mieli dotychczas żadnego problemu z terminowym udzielaniem takich gwarancji.
Jednocześnie pragnę zapewnić, że spółka Zambet posiada zaplecze techniczne, niezbędne materiały oraz kadrę, pozwalające zrealizować budowę aquaparku w Siedlcach zgodnie z warunkami zawartego z Agencją kontraktu i przy uwzględnieniu specyfiki tej inwestycji. Niezbędna jest jednak ścisła i sprawna współpraca ze strony Agencji, która dotychczas także zawiodła, czego końcowym efektem było nieprzedstawienie przez Agencję zabezpieczenia zapłaty.

W ostatnim czasie doszło do sytuacji patowej, w której Agencja zablokowała dostarczenie na budowę materiałów strategicznych (takich jak niecka basenowa, centrale wentylacyjne, technologia wody basenowej). Agencja wielokrotnie dawała do zrozumienia, że urządzenia powinny pochodzić od „preferowanych dostawców” – konkretnych firm arbitralnie narzucanych przez Agencję, wbrew ustaleniom kontraktowym i przepisom prawa zamówień publicznych. Umowa i specyfikacja techniczna określają, jakie wymogi muszą spełniać urządzenia, ale nie przesądzają, ani nie mogą przesądzać w żaden sposób, o wyborze producenta. Jednocześnie Agencja wywierała presję grożąc zerwaniem umowy, jeśli urządzenia dostarczą inne firmy niż wskazane przez Agencję.
W trosce o dobro obiektu i majątku zgromadzonego na budowie, Zambet rozpoczął już procedury mające na celu zabezpieczenie placu budowy do czasu wyłonienia nowego wykonawcy inwestycji. W toku prowadzonych działań inwentaryzacyjnych prace budowlane zostały wstrzymane.

Załączniki:
1. Kalendarium współpracy Zambet S.A. z Agencją Rozwoju Miasta Siedlce Sp. z o.o. przy inwestycji w Siedlcach
2. Kopia pisma skierowanego przez Zambet S.A. informującego inwestora o odstąpieniu od umowy z dnia 19 marca 2012 roku

Kalendarium wydarzeń związanych z realizacją Aquaparku w Siedlcach:

Inwestycja: Budowa Aquaparku w Siedlcach
Zamawiający: Agencja Rozwoju Miasta Siedlce Sp. z o.o.
Nadzór inwestorski: BUD-INVENT Sp. z o.o.
Projektant: PRO-ARCH 2
Generalny Wykonawca: Zambet S.A.

2010
10 lutego – Agencja Rozwoju Miasta Siedlce Spółka z o. o. ogłosiła przetarg na opracowanie dokumentacji technicznej Aquaparku.
20 maja – podpisano umowę na opracowanie projektu nowej pływalni, na projektanta obiektu wybrano inżyniera Jacka Niedźwiedzkiego z pracowni „Pro-Arch 2”.

2011
10 lutego – Agencja Rozwoju Miasta Siedlce Spółka z o.o. opublikowała ogłoszenie o zamówieniu na roboty budowlane, związane z realizacją Aquaparku w Siedlcach, w którym początek budowy wyznaczono na 2 maja 2011, a zakończenie na 31 października 2012 r. Termin składania ofert wyznaczono na 23 marca 2011 r.

23 marca – nastąpiło otwarcie ofert. Budżet inwestora wynosił 35 218 818,59 zł brutto. Jedyną ofertę na kwotę 46 632 237,21 zł brutto złożyło konsorcjum firm ABM Solid (Tarnów) oraz Rodex (Białystok). Tym samym unieważniono przetarg.

4 kwietnia – Agencja Rozwoju Miasta Siedlce Spółka z o.o. opublikowała kolejne ogłoszenie o zamówieniu na roboty budowlane, związane z realizacją Aquaparku w Siedlcach, w którym przewidziano 18 miesięcy na realizację zamówienia. Termin składania ofert wyznaczono na 16 maja 2011. W ogłoszeniu zmieniono wymogi w stosunku do generalnych wykonawców. Do projektu wprowadzono element niecek stalowych.

16 maja – nastąpiło otwarcie ofert. Budżet ARMS wynosił 35 218 818,60 zł. Oferty kształtowały się jak poniżej:

l.p. oferent cena brutto %
1. PPU Zambet, Pułtusk 34 985 716,10 zł 100,00
2. Unibep 40 487 948,13 zł 115,73
3. Warbud + Elektra 41 697 000,00 zł 119,18
4. Alstal 42 204 895,46 zł 120,63
5. Skanska 42 935 776,51 zł 122,72
6. ABM Solid + PPUH Rodex 44 068 447,72 zł 125,96
7. Polimex-Mostostal S.A. 44 870 700,80 zł 128,25
8. PBO Kartel, Jędrzejów 45 428 495,80 zł 129,85
9. Mostostal Warszawa 47 076 638,04 zł 134,56

6 lipca – podpisano umowę pomiędzy Agencją Rozwoju Miasta Siedlce Sp. z o.o. a Zambet S.A. na wykonanie Aquaparku w Siedlcach.

12 lipca – Zambet przejął teren inwestycji, ustalono termin realizacji na 7 stycznia 2013 r.

7 września – Zambet przedstawił propozycję harmonogramu zamiennego, bez zmian w planowanym terminie zakończenia robót.

5 października – biuro projektowe PRO-ARCH 2 dostarczyło wykonawcy częściowo poprawiony i uzupełniony projekt zbrojenia płyty dennej, którego wadliwość uniemożliwiała wykonywanie prac, powodując tym samym opóźnienia w realizacji.

Listopad, grudzień – wnioski, zgodne z zatwierdzonym wzorem o zastosowanie materiałów równoważnych (niecka, centrale wentylacyjne, izolacja).

2012
16 stycznia – Agencja Rozwoju Miasta Siedlce skierowała do spółki Zambet pismo wzywające m.in. do przedstawienia nowego harmonogramu robót uwzględniającego faktyczny stan zaawansowania robót, oraz przedstawienia umów lub promes zawartych z dostawcami strategicznych materiałów i urządzeń, w tym niecek basenowych ze stali nierdzewnej, urządzeń technologii wody basenowej.

31 stycznia – Zambet S.A. składa ponowną prośbę wraz z pełną dokumentacją o zaakceptowanie niecki basenowej na budowę Aquaparku w Siedlcach, informując inwestora, że proponowany przez Zambet wyrób firmy Akvahelp jest korzystniejszy niż produkt Berndorf, forsowany przez projektanta, a jego gwarancja dłuższa.

Jednocześnie Zambet przedkłada inwestorowi obszerny pakiet certyfikatów, badań, świadectw i innych dokumentów wskazujących precyzyjnie parametry proponowanej przez Zambet niecki basenowej firmy Akvahelp oraz innych dokumentów wskazujących precyzyjnie parametry produktu oraz niezbicie potwierdzających, że jest to dokładnie ten sam typ niecki basenowej, który produkuje firma Berndorf, preferowana przez inwestora. Należy przy tym zaznaczyć, że produkt firmy Berndorf forsowany przez inwestora, choć taki sam pod względem technicznym, jest o 1,5 mln zł droższy.

Zambet S.A. zapewnia, że termin realizacji inwestycji nie jest zagrożony.

Odpowiada także na pismo inwestora z 16 stycznia, spełniając wszystkie prośby inwestora oraz wzywając inwestora do sprawnej współpracy, która będzie warunkiem koniecznym do terminowego zakończenia realizacji Aquaparku w Siedlcach.

Spółka Zambet wnioskuje o ustanowienie przez inwestora w terminie 45 dni gwarancji zapłaty za roboty budowlane do kwoty stanowiącej równowartość wynagrodzenia pozostałego do wypłaty, tj. 29 311 140,25 PLN.

14 lutego – Spółka Zambet wysyła do Agencji Rozwoju Miasta Siedlce pismo, w którym po raz kolejny tłumaczy, że proponowane przez Zambet strategiczne materiały i urządzenia rekomendowane do zakupu w ramach realizacji budowy Aquaparku w Siedlcach, nie są zamiennikami, jak twierdzi inwestor, a materiałami równoważnymi, spełniającymi wszystkie wymagania techniczne zawarte w umowie o roboty budowlane. W kilku przypadkach urządzenia proponowane przez Zambet są nie tylko równoważne, ale także bardziej korzystne, oferują niższe koszty eksploatacji oraz dłuższy okres gwarancyjny.

29 lutego – Spółka Zambet, mimo że umowa z dn. 6 lipca 2011 r. zawarta z Agencją Rozwoju Miasta Siedlce nie nakłada na wykonawcę takiego obowiązku, przedkłada dokumenty potwierdzające, że strategiczne materiały i urządzenia zostaną dostarczone w terminie niezagrażającym realizacji inwestycji w dacie określonej harmonogramem.

1 marca – Agencja Rozwoju Miasta Siedlce informuje Zambet, że nie widzi możliwości zatwierdzenia zakupu, ani dalszej dyskusji na temat proponowanych przez Zambet produktów, tzn. niecki basenowej firmy Akvahelp, czy central wentylacyjnych Dan-POLTHERM. Inwestor wyklucza także proponowaną przez wykonawcę technologię wody basenowej, elementy rozbudowy stacji trafo – rozdzielnia NN, rozdzielnię główną budynku jako niezgodnych z dokumentacją projektową i złożoną ofertą. Jednocześnie Inwestor odmawia uzasadnienia swojego stanowiska.

2 marca – Agencja Rozwoju Miasta Siedlce wzywa Zambet do zmiany sposobu wykonywania umowy.

8 marca – Zambet odpowiada na pismo inwestora, odpierając jego zarzuty i po raz kolejny zapewnia, że każde z urządzeń, które zostanie zainstalowane w budowanym obiekcie będzie w pełni zgodne z zawartą umową o robotach budowlanych. Zambet przypomniał, że nie planował i nie planuje wykorzystywania jakichkolwiek „zamienników”, a wykorzystane zostaną wyłącznie takie urządzania i technologie, które zostały przewidziane w obowiązującej dokumentacji i stanowią dokładnie te technologie i rozwiązania, na których stosowanie strony się umówiły.
Zambet wystosował zapytanie dlaczego Agencja Rozwoju Miasta Siedlce obstaje przy zakupie niecki basenowej formy Berndorf, skoro identyczny produkt oferowany jest przez firmę Akvahelp, która dodatkowo zapewnia bardziej korzystne warunki serwisowo-gwarancyjne.
Zambet zapytał także dlaczego inwestor w piśmie z 1 marca odrzucił proponowaną przez Zambet technologię wody basenowej, elementy rozbudowy stacji trafo – rozdzielnia NN, rozdzielnię główną budynku, skoro spełnia ona wszelkie formalne i techniczne wymogi. Zambet zwrócił się z prośbą o wyjaśnienie co w ocenie inwestora jest niezgodne z dokumentacją i dlaczego, czy inwestor posiada preferowanych podwykonawców i chciałby narzucić Zambetowi zamówienie od nich urządzeń. Poprosił także o klarowne wyartykułowanie swoich preferencji oraz ich uzasadnienie. Pismo do pozostaje bez odpowiedzi.

16 marca – termin, w którym inwestor, Agencja Rozwoju Miasta Siedlce, zobowiązany był dostarczyć gwarancję zapłaty, jednak tego nie uczynił.

19 marca – Zambet w dalszym ciągu nie otrzymał odpowiedzi na pismo z 8 marca.

19 marca – Zambet odstępuje od realizacji umowy z Agencja Rozwoju Miasta Siedlce na realizację Aquaparku w Siedlcach.

4 odpowiedzi do artykułu “Zambet rezygnuje z budowy aquaparku w Siedlcach!

 1. j23

  Witam.
  sprawa jest oczywista. Panowie z Agencji sa mocno zainteresownai żeby urzadzenia pochodziły od ich „dostawców” i robia wszystko zeby Zambet zmiekł i zastosowal sie do wytycznych…. a na koniec jeszc
  Gdzie jest miasto ? może trzeba dokładnie sprawdzić powiazania i może bilingi telefoniczne „Agentów” może sprawdzić gdzie wyjeżdzali i na czyj koszt ? ale to jest niestety Polska i rządzi sie tu po swojemuze bedą karami straszyć za wszystko….
  Zambet nie daj się !!! tak trzymać
  może ktoś ruszy te klikę !!!!

 2. Stasiek

  Może i J23 ma rację,ale dobrze by było poznać stanowisko drugiej strony.

 3. j23 bzdura

  Drogi J23 znam temat siedlecki i wiele jemu podobnych . Problem tkwi nie w tym co komu i ile . Problem jest w polskim prawie i w ustawie o zamówieniach publicznych. Dokąd decydująca będzie 100% cena , takie sytuacje będą sie zdarzać jak sie zdarzają . Szczególnie w obecnej sytuacji na rynku , gdzie jest więcej firm startuje niź jest inwestycji do zrobienia. Firmy szukając roboty z góry zakładają że uda im sie zamienić urządzenia które są w projekcie. A tym samym poczynią oszczędności ,i wyjdą na swoje. Niestety rzadko sie zdarza tak jak w Siedlcach że władze sie na te zamainy nie zgadzają a tym samy trzymają jakość z projektu i przetargu. W wielu innych przypadkach o których nie jest głośno , bo nikomu na tym nie zależy. Władze ( pewnie za drobne) wydają zgodę na zamiany urządzeń które nie są równoważne a czasami nawet nieporównywalne . I to jest włąśnie polskie podejście , byle zrobić a jak to niech sie martwią inni , najlepiej po nowych wyborach. W 100% popieram władze Siedlec, ponieważ tylko takimi działaniami może coś zmienimy na rynku budowlanym i w zamówieniach publicznych. Zambet dał tak niską cenę że wszyscy inni startujący pukali się w głowe jak oni to chcą zbudować . Co sie stało z ich ofertę i wykonaniem widzimy na załączonym obrazku . Wystarczy poczytać w internecie opinie na temat firmy Zambet . Jakoś dziwnie wszystko sie składa w całość.

 4. baboo

  A propos ostatniej wypowiedzi: Inwestor nie ma prawa wymagać dostaw urządzeń i technologii od jednego dostawcy. Czytaj cały artykuł ze zrozumieniem. Zambet przedstawia alternatywę „o nie gorszych” parametrach i inwestor powinien ją zaakceptować. Jeżeli ma jakieś zastrzeżenia techniczne – powinien je przedstawić. Sprawa śmierdzi „ustawką” na kilometr. Projektant współpracuje z dostawcą technologii, nie zgadza się na żadne alternatywy i tak samo (pewnie w specyficzny sposób „zainteresowany” ) inwestor w postaci inspektora nadzoru. Zwróć uwagę, że gdyby nie Zambet znów trzeba by odwołać przetarg, bo kasy było za mało. Ciekawe w jaki sposób inwestor wycenił te preferowane technologie ?