Siedlce

Tygodniowe przypadki Covid-19 dla miasta Siedlce i powiatu
Komunikat prasowy firmy Zambet w sprawie aquaparku

Wykonawca aquaparku otrzymał dziś rano od Agencji Rozwoju Miasta Siedlce pismo, z którego wynika, że Agencja zignorowała żądanie o dostarczenie gwarancji zapłaty, której przedstawienie było bezspornie prawnym obowiązkiem Inwestora. Jednocześnie Agencja informuje, że dostarczy gwarancję do końca marca. W piśmie Agencja twierdzi, że odstąpienie od umowy przez wykonawcę jest bezzasadne, choć jednocześnie nie przedstawia prawnych argumentów, uzasadniających takie stanowisko. Agencja zakwestionowała skuteczność odstąpienia od umowy z własnej winy. Swoje stanowisko argumentowała ogólnikowo m.in., pisząc, że z jej inicjatywy odbyły się spotkania, które miały doprowadzić do kompromisu i że przesyłała pisma z zastrzeżeniami do przebiegu budowy.

W ocenie wykonawcy odstąpienie od umowy z winy Agencji nadal pozostaje w mocy, ponieważ:

  • Przepisy kodeksu cywilnego nie pozostawiają wątpliwości, że wykonawca na każdym etapie inwestycji może zażądać gwarancji zapłaty, a inwestor ma obowiązek ją zapewnić.
  • Przystępując do zamówienie u producentów kosztownych i kluczowych urządzeń oraz materiałów wykonawca musi mieć pewności finansowania ze strony inwestora, ponieważ wydatki na ten cel są liczone w milionach złotych.
  • Deklarowana na piśmie przez Agencję dobra kondycja finansowa spółki, której potwierdzeniem miała być emisja obligacji, w żaden sposób nie daje wykonawcy prawnych gwarancji zapłaty.
  • Zgodnie z przepisami kodeksu cywilnego Agencja miała możliwość wyboru jednej z czterech form przedstawienia gwarancji zapłaty: gwarancja bankowa, gwarancja ubezpieczeniowa, akredytywa bankowa i poręczenie banku. W ustawowym terminie 45 dni od pisemnego zgłoszenia przez wykonawcę żądania gwarancji, Agencja nie przedstawiła żadnej z nich, choć była do tego zobowiązana przez przepisy kodeksu cywilnego. Zgodnie z prawem przyjęty 45-dniowy termin dostarczenia gwarancji jest nieprzekraczalny.
  • Wykonawca stracił zaufanie do Agencji, jako stabilnego inwestora, który ma zapewnione finansowanie, pozwalające w bezpieczny sposób składać zamówienia u producentów zewnętrznych i kontynuować budowę.
  • Dotychczas inwestor nie zapłacił 84% z łącznej kwoty 34.985.716,10 zł, należnej wykonawcy z tytułu prowadzonych prac budowlanych aquaparku i jest uiszczane w miarę postępu prac. Skoro ryzyko finansowe wykonawcy dotyczy kwoty przewyższającej 29 mln zł, to stawiana przez Agencję teza o nadużyciu prawa do żądania gwarancji, ze względu na stopień zaawansowania inwestycji, jest całkowicie niezrozumiała.
  • Kwestia prowadzonej korespondencji na temat przebiegu inwestycji nie ma żadnego związku z przyczyną odstąpienia od umowy z winy Agencji. Jedyną podstawą odstąpienia od umowy przez wykonawcę był brak przedstawienia gwarancji zapłaty przez inwestora.

Komunikat prasowy firmy Zambet w sprawie aquaparku