Siedlce

Tygodniowe przypadki Covid-19 dla miasta Siedlce i powiatu
Bezpieczne wakacje 2010

Bezpieczne wakacje 2010 – rusza akcja kontrolna

Zmiana zasad zgłaszania wypoczynku, kontrola kąpielisk i uprawnień ratowników oraz stanu technicznego autokarów – to przykłady działań służb i inspekcji podległych wojewodzie mazowieckiemu w ramach programu „Bezpieczne wakacje 2010”. W tym roku szczególną uwagę zwrócimy na kąpieliska. W naszym województwie latem tonie ponad 50 osób, to najwięcej w kraju – powiedział Jacek Kozłowski, wojewoda mazowiecki. Akcja potrwa do końca sierpnia.

W zeszłym roku na Mazowszu utonęło podczas wakacji 30 osób, w tym 4 nieletnich (zaś w Warszawie i okolicach 22 osoby od lipca do września). Żadnych utonięć nie odnotowano w czarnych punktach, czyli w miejscach występowania niebezpiecznych wirów i ukształtowania dna, przy dzikich plażach. W ubiegłym roku ustawiono tam specjalne znaki, informujące o niebezpieczeństwie. Komendy wojewódzka i stołeczna policji w tym roku wytypują kolejne miejsca, w których nie powinno kąpać się bez nadzoru. Łącznie będzie ich 45. Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe Województwa Mazowieckiego (WOPR) przypomina, że ratownik sprawujący opiekę nad kąpiącymi się musi mieć ważną legitymację oraz identyfikator WOPR z hologramem na dany rok kalendarzowy. Ponadto, powinien weryfikować swoje umiejętności co trzy lata. Kwalifikacje ratownika oraz wyposażenie kąpieliska w wymagany sprzęt powinien sprawdzać organizator letniego wypoczynku. Jest on także zobowiązany do zaznajomienia uczestników wycieczki z zasadami bezpiecznego przebywania nad wodą.

Od tego roku zmieniają się zasady rejestrowania wypoczynku dzieci i młodzieży przez kuratora oświaty. Obecnie organizator rejestruje zgłoszony wypoczynek on-line w centralnej bazie krajowej oraz potwierdza ten fakt w wersji papierowej u kuratora oświaty, na terenie którego ma siedzibę. Dane (ogólnie dostępne) w centralnym rejestrze zawierają nazwę organizatora, numer zaświadczenia, liczbę uczestników oraz termin i miejsce wypoczynku. Informacje te pozwalają jednak zweryfikować wyłącznie dane formalne, wymagane przepisami prawa. Poziom bezpieczeństwa oraz poprawność funkcjonowania tych ośrodków zbadać mogą merytorycznie kompetentne służby i inspekcje. Nadzór nad wypoczynkiem sprawują właściwe ze względu na miejsce lokalizacji kolonii czy obozu: kurator oraz inne służby (np. Sanepid), zgodnie z kompetencjami. W przypadku, gdy placówka prowadzona jest w sposób zagrażający zdrowiu lub życiu uczestników, można zawiesić jej funkcjonowanie. Organizator wypoczynku zobowiązany jest wówczas do przeniesienia dzieci do innego obiektu, spełniającego wymagania. W województwie mazowieckim do tej pory nie było takich przypadków. Tylko w samej Warszawie, do mazowieckiego Kuratorium Oświaty w tym roku wpłynęło już 855 wniosków o zarejestrowanie organizatora. Wykaz organizatorów, prowadzących turnusy wakacyjne dla dzieci i młodzieży znajduje się na stronie internetowej www.wypoczynek.men.gov.pl.

Podczas „Bezpiecznych wakacji”, kontroli poddane zostaną autokary transportujące najmłodszych do miejsc zorganizowanego wypoczynku. Policja i Wojewódzka Inspekcja Transportu Drogowego (WITD) sprawdzać będą trzeźwość kierowców, stan techniczny pojazdów i wyposażenie w punktach kontrolnych w Warszawie tj. na Torwarze oraz przy Sali Kongresowej, przy ulicy Emilii Plater. Jednocześnie prowadzone będą kontrole w oddziałach terenowych służb. Policja uruchomiła stałe punkty kontrolne w Radomiu, Płocku i Sochaczewie. Zapotrzebowanie na kontrolę autokaru najlepiej zgłaszać z 2, 3-dniowym wyprzedzeniem. Pozwoli to na sprawne przeprowadzenie akcji oraz zapobiegnie tworzeniu się kolejek pojazdów w punktach kontrolnych.

Udział w programie wezmą także strażacy. Na wniosek zainteresowanej strony (organizatora kolonii), będą sprawdzać stan przygotowania obiektów letniego wypoczynku oraz przestrzegania przepisów przeciwpożarowych. W powiatach województwa, w których znajdują się akweny, dodatkowo przygotowano łodzie ratownicze z silnikami motorowymi, pontony i poduszkowce. Straż dysponuje 4 specjalistycznymi grupami wodno – nurkowymi do ratowania ludzi – w Płocku, Warszawie, Sokołowie Podlaskim oraz Kozienicach.

Zastrzeżenia sanitarne związane z organizowanym wypoczynkiem można natomiast zgłaszać pracownikom powiatowych stacji sanitarno – epidemiologicznych (właściwych ze względu na lokalizację miejsca wypoczynku) lub do Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Warszawie – w dniach powszednich pod numerem telefonu (22) 432 10 24 w godzinach od 8.00 do 15.00. W pozostałych dniach i godzinach zgłoszenia przyjmowane są pod numerem 502 171 171.

Programem objęte zostaną także dzieci i młodzież pozostająca w lecie w miejscu zamieszkania. Nad bezpieczeństwem najmłodszych w miastach czuwać będzie policja, prowadząc działania prewencyjne w miejscach niebezpiecznych, sprawdzając czy nieletnim nie sprzedaje się alkoholu oraz kontrolując miejsca placów zabaw. Powiatowi inspektorzy budowlani skontrolowali 103 place zabaw w zakresie bezpieczeństwa.

„Bezpieczne wakacje 2010” to akcja w ramach rządowego programu „Razem bezpieczniej”. Jego celem jest ograniczenie zjawisk i zachowań budzących poczucie zagrożenia i powszechny sprzeciw. Program łączy działania policji, administracji rządowej, samorządowej oraz innych organizacji zainteresowanych poprawą stanu bezpieczeństwa i porządku publicznego. Program realizowany jest od 2008 roku z inicjatywy Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji.