Siedlce

Tygodniowe przypadki Covid-19 dla miasta Siedlce i powiatu
Informacja w sprawie podtopień na ogródkach działkowych

12 marca 2010 roku w Przedsiębiorstwie Wodociągów i Kanalizacji w Siedlcach odbyło się spotkanie poświęcone funkcjonowaniu kanału „Ulgi”. Wzięli w nim udział projektanci, wykonawcy oraz eksploatatorzy kanału i zbiornika retencyjnego, a także władze miasta – Prezydent Miasta Siedlce Wojciech Kudelski oraz Zastępcy Prezydenta Miasta Marta Sosnowska i Jarosław Głowacki.

W trakcie spotkania ustalono, że wszystkie urządzenia wchodzące w skład kanału „Ulgi” zostały wykonane zgodnie z koncepcją i projektem, a obfite opady w sezonie letnio-jesiennym udowodniły jego skuteczność. Dzięki temu rozwiązaniu udało się uniknąć podtopień w mieście wodami burzowymi zalewanych dotychczas wiaduktów, izby przyjęć Szpitala Miejskiego czy piwnic wielu siedleckich domów.

Uczestnicy spotkania jednoznacznie wskazali, że podtapianie ogródków działkowych „USTRONIE” nie jest związane z funkcjonowaniem kanału „Ulgi” i zbiornika retencyjnego. Jako główne przyczyny zalania wymieniono: nie wywiązanie się przez dzierżawcę stawów rybnych z obowiązków nałożonych przez Starostę Siedleckiego, roztopy wiosenne oraz wysoki stanu wód w rzekach Liwiec i Helenka (wg biuletynu hydrologicznego IMiGW w dniach 3-9 marca br. wodowskaz Zaliwie-Piegawki na rzece Liwiec wskazywał przekroczenie stanu alarmowego o 98 cm). Na skutek tego doszło do zjawiska tzw. cofki z rzeki Helenki oraz przelania wód z doprowadzalnika na stawy do rowu opaskowego biegnącego przez obszar ogródków działkowych i tym samym ich podtopienia.

Zgodnie z decyzją Starosty Siedleckiego z dnia 27 listopada 2008 r. dzierżawca stawów rybnych uzyskał pozwolenie wodno-prawne do maksymalnego piętrzenia wody na przepusto-zastawce zlokalizowanej przed stawami do 75 cm. Rozdziela ona wody między doprowadzalnikiem biegnącym równolegle do rowu opaskowego a naturalnym korytem rzeki Helenki. Z dokumentacji posiadanej przez Urząd Miasta Siedlce wynika, że rozdział wód nie jest zachowany i w czasie zwiększonego stanu wód w rzece piętrzenie nie było utrzymywane na dozwolonym poziomie, a woda przelewała się przez groblę do rowu opaskowego. Dzierżawca stawów rybnych, na mocy decyzji Starosty Siedleckiego z dnia 25 maja 2004 r., jest zobowiązany także do wykonania remontu grobli między doprowadzalnikiem a rowem opaskowym oraz wykonywania corocznej konserwacji rzeki Helenki na długości 2030 m. Obowiązki te również nie zostały wykonane.

Jeśli chodzi o wody deszczowe wypływające z miasta – ich nadmiar trafia do zbiornika retencyjnego i rozlewiska na błoniach siedleckich. Są tam zatrzymywane i w sposób kontrolowany, za pośrednictwem dwóch regulatorów przepływu, zamontowanych w studzienkach o maksymalnej przepustowości 300 l/s odprowadzane do rowu opaskowego. Stąd podtapianie działek możliwe jest wyłącznie wodami pochodzącymi z przelewów doprowadzalnika ze zlewni rzeki Helenki.

Na poparcie swojego stanowiska uczestnicy spotkania podjęli decyzję, iż Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji zainstaluje wodowskazy przy regulatorach przepływu zamontowanych w studzienkach. Miasto Siedlce wystąpi ponadto po raz kolejny do Starosty Siedleckiego o spowodowanie wykonania przez dzierżawcę stawów rybnych obowiązków nałożonych przytoczonymi decyzjami.

Ze swojej strony, do 31 grudnia 2011 roku, samorząd miejski wykona obowiązki wynikające z decyzji Starosty Siedleckiego z dnia 27 listopada 2008 r. oraz z porozumienia zawartego z Okręgowym Zarządem Mazowieckim Polskiego Związku Działkowców w Warszawie w części dotyczącej odtworzenia rowu R34 i przebudowy znajdujących się na nim urządzeń.

W 2010 roku wykonany zostanie ponadto dodatkowy rów, który pozwoli wodom pochodzącym ze zbiornika retencyjnego i rozlewiska całkowicie ominąć ogródki działkowe. W tym celu dokonano wykupu prywatnej działki przez którą poprowadzony zostanie nowy rów. W chwili obecnej trwa opracowywanie dokumentacji technicznej.