Siedlce

Tygodniowe przypadki Covid-19 dla miasta Siedlce i powiatu
Skontrolowano schroniska dla zwierząt

Przepełnione boksy, brak osobnych pomieszczeń dla szczeniąt, nieprawidłowe oznakowanie zwierząt, zbyt mała ilość pomieszczeń biurowych dla pracowników – takie są wyniki kontroli schronisk dla zwierząt w 2009 roku.

Wśród najczęściej występujących uchybień wymienić można również brak osobnych legowisk dla zwierząt agresywnych, chorych lub matek z młodymi. W wielu schroniskach brakuje także pomieszczenia do wykonywania przez lekarza weterynarii zabiegów leczniczych i chirurgicznych oraz do prac administracyjno – biurowych i przechowywania wymaganej dokumentacji. Na terenie województwa mazowieckiego funkcjonuje siedemnaście schronisk.

Kontroli poddano siedemnaście obiektów, które były zarejestrowane na początku 2009 roku. Planowane jest ponowne przeprowadzenie kontroli w schroniskach, w których stwierdzono największą liczbę uchybień. Kontroli poddane zostaną także nowopowstałe schroniska.

Celem istnienia schronisk jest zapewnienie bezdomnym zwierzętom stosownej opieki, właściwych warunków bytowych i w miarę możliwości – znalezienie opiekuna oraz zminimalizowanie zagrożenia wystąpienia wścieklizny.

Na prowadzenie schronisk dla zwierząt wymagane jest uzyskanie zezwolenia. Udziela go wójt, burmistrz lub prezydent miasta właściwy ze względu na miejsce lokalizacji schroniska. Osoba, która nim zarządza bez pozwolenia podlega karze aresztu lub grzywny. Zostaje także wezwana do niezwłocznego zaniechania bezprawnych działań. Ostatecznie może utracić zezwolenie bez odszkodowania. Podczas takich kontroli stosuje się przepisy ustawy o swobodzie działalności gospodarczej.

Ponadto podjęcie działalności w zakresie prowadzenia schroniska dla zwierząt dozwolone jest po uprzednim zgłoszeniu zamiaru jej prowadzenia właściwemu powiatowemu lekarzowi weterynarii, który w drodze decyzji administracyjnej nadaje temu schronisku weterynaryjny numer identyfikacyjny.

Zapisy dotyczące schronisk dla bezdomnych zwierząt zawarte są również w:
ustawie o ochronie zwierząt z 1997 roku – według niej Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami i inne podobne organizacje społeczne mogą prowadzić schroniska dla zwierząt w porozumieniu z właściwymi organami samorządu terytorialnego, rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z 2004 roku w sprawie szczegółowych wymagań weterynaryjnych dla prowadzenia schronisk dla zwierząt – dotyczą one wymagań weterynaryjnych dla lokalizacji obiektu, warunków przetrzymywania zwierząt oraz obowiązku prowadzenia ewidencji przetrzymywanych zwierząt, ustawie z 2004 roku o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt – porusza kwestię warunków objęcia przez Inspekcję Weterynaryjną nadzorem schroniska dla zwierząt oraz kontroli.

Więcej informacji udziela: Mazowiecki Wojewódzki Lekarz Weterynarii Paweł Jakubczak, telefon (25) 6333175; (25) 6326459. W załączeniu lista schronisk dla zwierząt prowadzących działalność na terenie województwa mazowieckiego.