Siedlce

Tygodniowe przypadki Covid-19 dla miasta Siedlce i powiatu
Inwestycje drogowe i reforma oświaty

Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez rozpoczynanie nauki w pierwszej klasie szkoły podstawowej przez sześciolatki oraz inwestycje drogowe – to główne tematy spotkania Jacka Kozłowskiego, wojewody mazowieckiego z przedstawicielami samorządów regionu siedleckiego. Poruszono też temat nadzoru prawnego w dziedzinie edukacji oraz przedstawiono statystyki dotyczące funduszy sołeckich.

Budowa węzła „Lubelska” na odcinku obwodnicy Mińska Mazowieckiego, wchodzącego w skład autostrady A-2 to inwestycja realizowana w regionie siedleckim przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Warszawie (GDDKiA). Na 2010 rok planowane są kontynuacje zadań przy węźle „Lubelska”, drodze krajowej 2 (Zakręt – Siedlce) oraz drodze krajowej 62 (most na Bugu w miejscowości Frankopol). Na lata 2011 – 2013 przypada budowa kolejnego odcinka A2 (węzeł „Lubelska” – Międzyrzec Podlaski), dwa odcinki S17 (Warszawa Zakręt – Garwolin, Garwolin – Kurów) oraz S19 (Białystok – Międzyrzec Podlaski). W ramach kolejnego budżetu unijnego (2014 – 2020) planowane są inwestycje na drogach krajowych 50 (obwodnica Kobieli) oraz 62 (południowa obwodnica Łochowa). Program działań GDDKiA w województwie mazowieckim na lata 2008 – 2015 obejmuje łącznie budowę: 121 km autostrady A2, 531 km dróg ekspresowych, 141 km dróg klasy głównej ruchu przyspieszonego.

W okręgu siedleckim, w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych (NPPDL) do realizacji na 2009 rok zakwalifikowano 28 projektów w kategorii dróg powiatowych i 48 – gminnych. W tym roku wybudowano, przebudowano i wyremontowano 98,5 km dróg gminnych o wartości 57 mln zł oraz 131 km powiatowych, których koszt wyniósł prawie 71 mln zł – poinformował wojewoda Jacek Kozłowski. Projekty zgłoszone na 2010 rok obejmują łącznie 560 km dróg o wartości dofinansowania 189 mln zł. Najważniejszym kryterium branym pod uwagę przy rozpatrywaniu wniosków jest poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego.
NPPDL 2008-2011 to rządowy projekt, którego celem jest podniesienie standardu dróg lokalnych oraz bezpieczeństwa ich użytkowania. Dzięki zrealizowanym inwestycjom drogowym poprawią się warunki życia mieszkańców oraz atrakcyjność terenów i podmiotów gospodarczych, a także dostępność komunikacyjna ośrodków będących lokalnymi centrami wzrostu gospodarczego, jak i obszarów dotychczas słabo dostępnych komunikacyjnie.

Około 6% zamieszkałych na terenie działania delegatury MUW w Siedlcach sześciolatków rozpoczęło naukę w pierwszej klasie szkoły podstawowej. W całym województwie odsetek ten wynosi 9%. Liczba pięciolatków objętych wychowaniem przedszkolnym w regionie siedleckim stanowi 70% ogólnej liczby dzieci w tym wieku na tym terenie. Obowiązek szkolny dla sześciolatków od roku szkolnego 2012/2013 i roczne przygotowanie przedszkolne dla pięciolatków to główne założenia reformy oświaty. W okresie przejściowym (lata 2009 – 2011) o ewentualnym rozpoczęciu nauki i wychowania przedszkolnego przez dzieci decydują rodzice. Obniżenie wieku obowiązku szkolnego wiąże się ze zmianami w programach nauczania. Dzieci będą mogły wcześniej rozpoczynać naukę języków obcych i zostaną lepiej przygotowane do życia w społeczeństwie informacyjnym. Reforma zakłada także edukację w zakresie bezpieczeństwa, zdrowotną oraz zajęcia artystyczne i techniczne. Celem proponowanej nowelizacji ustawy o systemie oświaty jest wyrównanie szans edukacyjnych dzieci z różnych środowisk. Instrumentem wspierającym reformę jest rządowy program „Radosna szkoła”. W jego ramach Mazowsze otrzymało największe wsparcie finansowe spośród wszystkich województw – 5,6 mln zł (14% w skali kraju) na rok 2009. W całym województwie złożono 749 wniosków, z czego 106 w regionie siedleckim. Pieniądze zostaną przeznaczone na zakup pomocy dydaktycznych do miejsc zabaw w szkołach.

Na terenie działania delegatury w Siedlcach uchwałę o utworzeniu funduszu sołeckiego podjęło 121 gmin. W 61 gminach zdecydowano o nieutworzeniu funduszu, zaś w 132 nie podjęto żadnej uchwały w tej kwestii. Dzięki tym środkom zaspokajanie podstawowych potrzeb społeczności wiejskiej, jak np. budowa placów zabaw, zakup koszy na śmieci, naprawa chodnika, czy usuwanie skutków klęsk żywiołowych nie będzie stanowiło problemu – powiedział wojewoda. Fundusz sołecki to środki z budżetu gminy, zagwarantowane dla sołectwa na wykonanie przedsięwzięć służących poprawie warunków życia mieszkańców.

W ramach rządowej kampanii „Czas na oszczędzanie energii”, wojewoda przekazał przedstawicielom gmin energooszczędne świetlówki i plakaty propagujące projekt. Celem programu, stanowiącego element „Polityki energetycznej Polski do 2030 roku”, jest promowanie zachowań energooszczędnych.

W spotkaniu z siedleckimi samorządowcami, oprócz wojewody mazowieckiego uczestniczyli: Karol Semik – mazowiecki kurator oświaty, Andrzej Tokarski – dyrektor Wydziału Prawnego MUW oraz przedstawiciel oddziału GDDKiA w Warszawie
To już trzecie spotkanie wojewody Jacka Kozłowskiego z samorządowcami od jesieni 2008 r.

źródło: Materiały Prasowe