Siedlce

mazowsze


Tygodniowe przypadki Covid-19 dla miasta Siedlce i powiatu
Za dużo dwutlenku azotu

Jakość powietrza na Mazowszu: wyniki badań Inspekcji Ochrony Środowiska Jakość powietrza w województwie mazowieckim ulega poprawie. Dotrzymane są dopuszczalne poziomy dwutlenku siarki, tlenku węgla, benzenu oraz metali ciężkich zawartych w pyle. Przekroczona jest natomiast norma dla pyłu PM10 i benzo/a/pirenu,…