Siedlce

Tygodniowe przypadki Covid-19 dla miasta Siedlce i powiatu
Nowe wzory dokumentów dla zapraszających cudzoziemców

Nowy druk zaproszenia obcokrajowca oraz zmieniony formularz wniosku o wpisanie zaproszenia do rejestru zaczną obowiązywać od 30 sierpnia 2010 roku. Dokumenty można pobrać ze strony mazowieckie.pl pod banerem „Cudzoziemcy”.

Zmiany dotyczą rejestracji zaproszenia potwierdzającego posiadanie przez zapraszającego wystarczających środków na utrzymanie obcokrajowca na czas jego wizyty w Polsce. Wniosek nakłada na osobę zapraszającą obowiązek pokrycia wszelkich kosztów związanych z pobytem cudzoziemca w kraju – zakwaterowania, ewentualnego leczenia, powrotu do państwa pochodzenia lub zamieszkania, koszty tranzytu do państwa trzeciego, które udzieli pozwolenia na wjazd oraz kosztów wydalenia z terytorium Polski. Należy w nim także określić planowany czas trwania wizyty. Wypełnione zaproszenie zostanie rozpatrzone po uprzednim wypełnieniu wniosku o wpisanie go do ewidencji zaproszeń.

Nowy wniosek o wpisanie zaproszenia do rejestru wymaga podania danych personalnych osoby zapraszającej z uwzględnieniem jej sytuacji finansowej. Wymagane jest także określenie danych osoby zapraszanej oraz celu jej pobytu na terytorium Polski.

Dokonując wpisu do ewidencji zaproszeń wojewoda może wystawić zaproszenie na czas, który został określony przez wnioskodawcę, ale nie dłuższy niż na rok lub – w zależności od okoliczności przedstawionych przez wnioskodawcę – na okres krótszy od wnioskowanego. Odmowa dokonania wpisu do ewidencji zaproszeń następuje w drodze administracyjnej decyzji wojewody. Nowe przepisy wynikają z rozporządzenia ministra spraw wewnętrznych i administracji.