Siedlce

Tygodniowe przypadki Covid-19 dla miasta Siedlce i powiatu
Prawie 100milionów dla Siedlec

Uzyskanie najwyższych w historii Siedlec funduszy unijnych, ponad 82 mln złotych, na kompleksowe rozwiązanie problemów gospodarki wodno-ściekowej w mieście przewiduje umowa podpisana 29 grudnia w siedzibie Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie przez Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Siedlcach.

Umowę o dofinansowanie projektu pod nazwą „Rozbudowa oczyszczalni ścieków, budowa kolektorów i modernizacja systemu kanalizacyjnego miasta Siedlce” w ramach działania 1.1. Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach powyżej 15 tys. RLM priorytetu I Gospodarka wodno-ściekowa Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013 podpisali prezes Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Siedlcach Adam Jonczyk oraz zastępca prezesa Narodowego Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Małgorzata Skucha i pełnomocnik, główny księgowy Funduszu Barbara Wiśniewska.

Podczas uroczystego podpisania umowy w siedzibie NFOŚiGW w Warszawie obecni byli politycy, którzy od początku wspierali starania siedleckiego PWiK o uzyskanie tak ogromnego wsparcia z funduszy unijnych. Są to posłowie ziemi siedleckiej – Krzysztof Tchórzewski i Jacek Kozaczyński, władze miasta: prezydent Wojciech Kudelski, wiceprezydenci Marta Sosnowska i Jarosław Głowacki oraz radny Marek Kordecki, a także członek zarządu Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Jan Niedziółka i członkowie Rady Nadzorczej.

Dokument kalkuluje całkowity koszt realizowanego projektu na poziomie 165 624 272 zł brutto, w tym maksymalna kwota wydatków kwalifikowalnych to 96 795 168 zł. Dofinansowanie z funduszy unijnych wyniesie 85% kwoty wydatków kwalifikowalnych, nie więcej niż 82 275 892 zł.

W ramach projektu wykonana zostanie rozbudowa i modernizacja istniejącej oczyszczalni ścieków, wybudowane zostaną nowe kolektory wraz z infrastrukturą towarzyszącą, zbiornikami retencyjnymi o pojemności 6,1 tys. metrów sześciennych i przepompowni ścieków, które zastąpią istniejący odkryty rów „Strzała”. Przebudowanych i uszczelnionych zostanie około 20 kilometrów sieci kanalizacyjnej w mieście. Rozpoczęcie większości prac planowane jest w 2010 roku, a zakończenie wszystkich inwestycji planowane jest w połowie 2013 roku.

Uzyskanie najwyższych w historii Siedlec funduszy unijnych jest zwieńczeniem kilkuletnich starań władz samorządowych i siedleckich parlamentarzystów. W październiku 2007 roku władze PWiK podpisały z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej preumowę dotyczącą dofinansowania projektu. Był to pierwszy na Mazowszu i jeden z pierwszych kraju takich dokumentów. Następnie ponad dwa lata trwały zabiegi o uzyskanie ostatecznej umowy i gwarancji wsparcia ze środków europejskich.

źródło: UM Siedlce