Siedlce

Tygodniowe przypadki Covid-19 dla miasta Siedlce i powiatu
Będzie nowy tunel pod torami

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Warszawie wydał pozytywną opinię w sprawie budowy tunelu drogowego i pieszego łączącego ulice Składową z Kilińskiego, oto pełna treść decyzji.

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Warszawie, działając na podstawie art. 38 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227, ze zm.) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071, ze zm.) zawiadamia, że w dniu 28 października 2009r., na wniosek z dnia 17 czerwca 2009 r., Pana Waldemara Madeja reprezentującego PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Oddział Regionalny w Warszawie, oraz na wniosek z dnia 27 lipca 2009 r. współinwestora – Miasta Siedlce wydana została decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie tunelu drogowego z ciągiem pieszym, zlokalizowanych na stacji Siedlce pomiędzy ulicami: Kilińskiego i Składową, oraz podaje do publicznej wiadomości, że w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie zamieszczono dane o ww. decyzji.

Jednocześnie zawiadamiam wszystkich zainteresowanych o możliwości zapoznania się z jej treścią w siedzibie Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Warszawie, ul. Henryka Sienkiewicza 3, pok. 305, w dniach poniedziałek – piątek w godz. 8.00 – 16.00 oraz na stronie internetowej organu

źródło: warszawa.mos.gov.pl