Siedlce

Tygodniowe przypadki Covid-19 dla miasta Siedlce i powiatu
TV Siedlce w książce

Ukazała się właśnie na rynku książka pani dr Agnieszki Roguskiej pt. Telewizja lokalna w upowszechnianiu kultury regionalnej.

Przedstawia ona specyfikę i zadania lokalnej telewizji kablowej oraz jej postrzeganie społeczne na przykładzie dwóch telewizji kablowych z regionu południowego Podlasia: TV Siedlce i Master TV w Łukowie. Ich działalność została w niej poddana gruntownej analizie. Co ważne, wykorzystano do tego celu wyniki badań własnych przeprowadzonych za pomocą ankiety i wywiadów wśród reprezentatywnej grupy odbiorców, m.in. uczniów lokalnych szkół. Na koniec zarysowano projekt optymalizacji działań lokalnych stacji kablowych.

Dr Agnieszka Roguska – adiunkt w Instytucie Pedagogiki Akademii Podlaskiej w Siedlcach. Swoje zainteresowania koncentruje na mass mediach lokalnych i kulturze regionalnej. Prowadzi zajęcia z teorii środków masowej komunikacji, wychowania estetycznego, podstaw wiedzy o teatrze oraz metodyki pracy wychowawczo-opiekuńczej. Opublikowała kilkadziesiąt artykułów naukowych dotyczących wspomnianej tematyki.

Książka jest pionierską pozycją na rynku podejmującą zagadnienia lokalnej telewizji kablowej w kontekście upowszechniania kultury regionalnej. Osadzona jest na gruncie pedagogiki kultury, teorii edukacji medialnej i regionalnej.

Autorka podejmuje ważne społecznie i pedagogicznie zagadnienia związane z opisaniem potencjałów oraz specyfiki funkcjonowania telewizji lokalnej w regionie i funkcji, jakie pełni. To medium jest szansą dla małych społeczności lokalnych w umacnianiu ich tożsamości oraz ukazywaniu wartości kultury tkwiących w regionie. Telewizja regionalna w odróżnieniu od mass mediów ponadlokalnych ma większe możliwości chronienia od zapomnienia regionalnych dawnych oraz współczesnych wytworów kultury duchowej i materialnej, zgodnie z hasłem „Myśleć globalnie, działać lokalnie”.

W świecie mass mediów zagadnienia związane z kulturą masową, globalną, jej zagrożeniami równoważy zjawisko regionalizmu, lokalizmu, „małej ojczyzny”. Wyzwaniem stojącym przed współczesną cywilizacją jest umiejętne wykorzystanie rozwoju mediów w obronie zagrożonych wartości humanistycznych.